Geovizualizacija i Web kartografija

Autori: Milan Kilibarda i Dragutin Protić

Recenzenti:

Prof. dr Branislav Bajat, dipl. inž. geod. i v. prof. dr Željko Cvijetinović, dipl. inž. geod.

Izdavač:

Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet u Beogradu

Štampa:

Donat Graf d.o.o, Beograd

Tiraž:

200 primeraka

ISBN:

978-86-7518-203-0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.